Ons profiel

SBO Sint Maarten biedt leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften een uitdagend onderwijsaanbod en begeleiding op maat. Op onze school krijgt ieder kind de ruimte om zich op zijn eigen niveau te ontwikkelen. We vinden het erg belangrijk dat onze leerlingen het plezier in het leren (her)ontdekken.

Naast de primaire aandacht voor basisvaardigheden als rekenen, taal en lezen is er aandacht voor de culturele, kunstzinnige vorming en creatieve ontwikkeling van de leerlingen. Wij zijn er van overtuigd dat het ervaren van kunst en cultuur, en het praktisch en creatief bezig zijn juist voor onze doelgroep een enorme meerwaarde vormt. Het verrijkt de woordenschat van het kind en bevordert het kritisch denken, samenwerken en het uiten van de eigen mening. Het bereidt onze kinderen beter voor op de vaardigheden die in de 21e eeuw nodig zijn

Begeleiding op maat

De Sint Maartenschool is een basisschool voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Wij bieden onze leerlingen niet alleen een uitdagend onderwijsaanbod, maar ook begeleiding op maat. Wij zijn sterk in gedrag. Wij kunnen door onze deskundigheid met verschillende vormen van gedrag om gaan. Op schoolniveau werken wij op een positieve manier aan gedragsverwachtingen van de kinderen en weten wat hier voorwaardelijk voor nodig is.

Wij zijn een school, waar kinderen elke dag met Plezier naar toe komen. In onze school staan de kernwaarden Ruimte en Aandacht centraal. Een stevig positief pedagogisch klimaat vormt onze basis. Vanuit dit pedagogisch klimaat werken wij optimaal samen met onze leerlingen en hun ouders.

In onze school bereikt elke leerling ten volle zijn of haar potentieel, waardoor iedere leerling kan uitblinken. Onze school begeleidt onze leerlingen naar een volwaardige plek in de maatschappij. Met de nodige praktijkervaring op zak verlaten ze onze school en kunnen zij krachtig de toekomst in gaan.

De naam van onze school verwijst naar Sint Maarten (316-397) die bekend werd door zijn zorgzaamheid voor de medemens. Ook is Sint Maarten schutspatroon van de stad Utrecht. Wij hebben besloten onze school naar Sint Maarten te vernoemen, omdat ook voor ons de zorg voor onze kinderen centraal staat.

Gedrag

Het schoolklimaat van SBO Sint Maarten is gericht op ontwikkeling. Groei op eigen niveau en naar eigen aard en mogelijkheden. Door de voorspelbare structuur en duidelijke kaders creëren we een veilig klimaat waarin onze leerlingen leren om respectvol om te gaan met talenten en ontwikkelpunten van zichzelf en de ander. Het pedagogische klimaat van Sint Maarten is ambitieus. We stellen hoge doelen en spreken hoge verwachtingen uit. We hebben veel aandacht voor het individuele kind en weten heel goed wat de mogelijkheden van de kinderen zijn. We spreken hen hierop aan, dagen hen uit en ondersteunen hen op positieve, stimulerende wijze in hun ontwikkeling. Hiermee willen wij leerlingen goed voorbereiden op deelname aan de maatschappij.

Taal

Taal is een van de basisvaardigheden die op onze school worden aangeboden. We werken middels de nieuwe methode Taal Op Maat aan het vergroten van de taalvaardigheid van onze kinderen. Door dagelijks met regelmaat aandacht te besteden aan taal, ontwikkelen de kinderen zich op het gebied van schrijven, spreken en luisteren. Wij vinden het van groot belang dat Taal op onze school een belangrijke plek inneemt, omdat veel kinderen op onze school een taalachterstand hebben en/of thuis twee talen spreken.

Onze expertise ligt mede op het voeren van DGM gesprekken, deze zijn gebaseerd  op de methodiek van Denk Stimulerende Gesprekstechnieken. In deze gesprekken worden denkvragen gesteld door de leerkracht of logopediste over een onderwerp. Kinderen leren antwoorden te formuleren en kenmerken te noemen en hun waarnemingen en ervaringen te structureren. Aan het einde van het denkgesprek leert het kind te reflecteren en zijn antwoord te beredeneren. Door schoolbreed op deze manier met kinderen te communiceren, zijn wij ervan overtuigd de taalontwikkeling van de kinderen een extra impuls te geven.

Daarnaast wordt taal op een creatieve manier aangeboden tijdens het werken aan Praktijkvakken. Het oefenen van taal wordt dan gekoppeld aan vakken als Creatief, Groen, ICT en koken.