Expertise gedrag en taal

SBO St. Maarten heeft veel kennis en ervaring op het gebied van gedrags- en taalontwikkeling. Onze leerlingen krijgen gerichte individuele begeleiding waardoor zij hun taalvaardigheid en gedrag zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen.

Gedrag

Veel van onze leerlingen hebben een bepaalde gedragsproblematiek, bijvoorbeeld als gevolg van concentratieproblemen, ADHD of autisme. Wij hebben de expertise in huis om met uiteenlopende vormen van gedrag om te gaan.

Op Sint Maarten werken we op een positieve manier aan de gedragsverwachtingen en -ontwikkeling van kinderen. Door een voorspelbare structuur en duidelijke afspraken. Hiermee creëren we een veilig klimaat waarin onze leerlingen leren om respectvol met elkaar om te gaan. Ze leren elkaars kwaliteiten en belemmeringen kennen en kunnen daarop reflecteren. Vervolgens leren ze keuzes te maken waarvan ze de consequenties kunnen inschatten en de gevolgen accepteren.

Taal

Taal is een van de vakken die op onze school worden aangeboden. Wij werken volgens de nieuwe methode Taal Op Maat aan het vergroten van de taalvaardigheid van onze kinderen. Door hier dagelijks met regelmaat aandacht te besteden, ontwikkelen de kinderen zich op het gebied van schrijven, spreken en luisteren. Omdat veel van onze leerlingen een taalachterstand hebben en/of thuis twee talen spreken neemt taalontwikkeling op onze school een belangrijke plek in.

 

Denk Stimulerende Gesprekstechnieken

Onze taalexpertise ligt onder andere in het voeren van denkgesprekken, gebaseerd op de methodiek van Denk Stimulerende Gespreksmethodiek. In deze gesprekken worden door de leerkracht en/of logopediste denkvragen gesteld over een bepaald onderwerp. Kinderen leren antwoorden te formuleren, kenmerken te noemen en hun waarnemingen en ervaringen te structureren. Aan het einde van het denkgesprek leert het kind te reflecteren en zijn antwoord te beredeneren. Door op deze manier school breed met kinderen te communiceren krijgt hun taalontwikkeling een extra impuls.

Daarnaast bieden wij taal ook op een creatieve manier aan tijdens de Praktijkvakken. Het oefenen van taal wordt dan gekoppeld aan vakken als Creatief, Groen, ICT en koken.