Medezeggenschapsraad

De school heeft een actieve medezeggenschapsraad, deze bestaat uit twee ouders en twee personeelsleden. De MR biedt ouders en leerkrachten de mogelijkheid om mee te denken over bepaalde onderwerpen of mee te adviseren of mee te beslissen over schoolspecifiek beleid. In bijlage 6 “Medezeggenschapsraad” kunt u meer over de rol en positie van de MR lezen.’ ( schoolgids)

Personeelsgeleding: Trees Wildemast en Berdine Kroezen

Oudergeleding: Mevrouw el Kandoussi en mevrouw Pappot-de Moor