Medezeggenschapsraad

De school heeft een actieve medezeggenschapsraad, deze bestaat uit … ouders en … personeelsleden. De MR biedt ouders en leerkrachten de mogelijkheid om mee te denken over bepaalde onderwerpen of mee te adviseren of mee te beslissen over schoolspecifiek beleid. In bijlage 6 “Medezeggenschapsraad” kunt u meer over de rol en positie van de MR lezen.’ ( schoolgids)

Personeelsgeleding: Marielle Bach en Monique Vermaat

Oudergeleding: Mevrouw Kandoussi en mevrouw Julil