Verlof en afwezigheid

Ziek

Als een kind wegens ziekte niet op school kan komen, dan horen we dit graag zo snel mogelijk, wij zijn telefonisch bereikbaar van 8.00 - 8.25 uur. Als uw kind voor een afspraak naar de dokter, tandarts of specialist moet, maakt u dan bij voorkeur een afspraak na schooltijd. Als dat niet lukt dan horen we graag zo snel mogelijk wanneer uw kind afwezig zal zijn.

Als uw kind medicijnen nodig heeft of bepaalde dingen niet mag doen in verband met gezondheidsrisico’s, handelen we volgens het ‘protocol medische handelingen’

(zie deze paragraaf in bijlage 1 Preventie schoolveiligheidsbeleid).’ ( schoolgids)

Te laat komen

Een leerling die te laat op school verschijnt, dient een briefje van thuis bij zich te hebben waarin de reden  

genoemd wordt. U kunt ook even bellen naar school om het te laten weten.

Verzuim en verlof van leerlingen

Het kan zijn dat uw kind door omstandigheden lessen op school niet kan volgen. De overheid heeft regels vastgesteld omtrent leerling verzuim. Elk ongeoorloofd verzuim zal door ons gemeld worden bij de ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente. Overtreding van de leerplichtwet kan bestraft worden, dit geldt zowel voor de ouders/verzorgers die hun kind ongeoorloofd thuis houden als voor de schoolleider die daarvan geen melding maakt. Bij ieder verzoek om verlof dient u een aanvraagformulier in te vullen bij de schoolleider (zie bijlage 2 Verlofregeling leerlingen) ( schoolgids)

Vervanging bij ziekte, verlof van de leerkracht

Om lesuitval te voorkomen heeft de school een draaiboek samengesteld. Indien één van de groepsleraren door ziekte of om een andere reden afwezig is, worden de volgende maatregelen genomen (in volgorde van wenselijkheid).

  • Het inzetten van vervangers (bijvoorbeeld onderwijsassistenten).
  • Het verdelen van de leerlingen over de overige groepen. Er is een vast verdeelrooster beschikbaar. Ze krijgen dan werk mee uit hun eigen klas, zodat ze zinvol bezig kunnen zijn.
  • In uiterste nood krijgen de leerlingen een dag vrij. De ouders wordt dan middels een brief vooraf geïnformeerd. Indien nodig wordt bij opvangproblemen thuis het kind die dag in een andere groep geplaatst.